Allmenne vilkår

Disse brukervilkårene ('Brukervilkårene') regulerer tilgangen til og bruken av tjenesten og nettstedet som SMSgrupp AB leverer ('Tjenesten'), inklusive all informasjon i form av tekst, grafiske fremstillinger eller annen type materiale som sendes til lastes ned fra eller som finnes tilgjengelig via Tjenesten.

Alle personer som benytter Tjenesten ('Brukeren') må godta og følge Brukervilkårene.
Ved å bruke Tjenesten forplikter Brukeren seg til å følge Brukervilkårene.

1. Hvordan tjenesten fungerer

Som Bruker registrerer du en gruppe på Tjenesten og tildeles dermed et telefonnummer.
Til dette nummeret kan andre personer tilslutte seg og dermed bli medlem i gruppen og Brukere av Tjenesten.

SMS som sendes til gruppenummeret videresendes automatisk til gruppens øvrige medlemmer, i visse tilfeller sammen med et reklamebudskap.

SMSgrupp tar ingen avgift for bruk av Tjenesten. Den eneste kostnaden som pådras av Brukeren er kostnaden for den SMS-en som ble sendt til gruppenummeret. Brukeren må være oppmerksom på at ytterligere kostnader, i henhold til Brukerens mobiloperatørs ('Operatøren') fastsatte avgifter, kan tilkomme hvis Brukeren benytter Tjenesten utenfor Norge.

2. Brukerens ansvar

Som Bruker bes du om å benytte Tjenesten på en ansvarsfull og gjennomtenkt måte. Brukeren bærer alene ansvaret for innhold i meldinger som sendes via Tjenesten. I alle sammenhenger er Brukeren ansvarlig for å følge gjeldende lover. Bruk av Tjenesten til kriminelle formål, herunder trusler, trakassering, ærekrenkelser og oppfordringer til andre til å begå kriminelle handlinger, er strengt forbudt.

Det er heller ikke tillatt å misbruke funksjonene i Tjenesten. Slikt misbruk kan bl.a. bestå av forsøk på å bryte sikkerhetssperrer, spre virus, bruke andres innloggingsopplysninger eller andre handlinger som på ulike måter er rettet mot å ødelegge for andre Brukere.

3. Ansvarsfritak

SMSgrupp er ikke under noen omstendighet ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade, kostnad, tap eller ansvar som måtte oppstå som følge av bruk av Tjenesten.

Som Bruker bør du vøre oppmerksom på at bruk av Tjenesten ikke på noen måte påvirker avtaleforholdet mellom deg og Operatøren, og at tvister angående kostnader for SMS- og telefontrafikk er å betrakte som en sak utelukkende mellom deg og Operatøren.

Tjenesten tilbys 'som den er' og kan være midlertidig utilgjengelig eller påvirket av feil, vedlikehold eller omstendigheter utenfor vår kontroll. SMSgrupp gir ingen garantier vedrørende kvalitet, funksjon, tilgjengelighet eller ytelse på Tjenesten.

SMSgrupp har ingen mulighet for å forhåndskontrollere meldinger som publiseres på Tjenesten og tar derfor intet ansvar for innholdet i de meldingene som publiseres på Tjenesten.

4. Markedsføring

SMSgrupp sender ikke spam eller meldinger i den hensikt å spre reklame til deg og kommer heller ikke til å overlate ditt telefonnummer til noen annen som sender slike meldinger.

Som Bruker godkjenner du at de SMS-ene som distribueres via Tjenesten kan inneholde et reklamebudskap i slutten av meldingen. SMSgrupp tar ikke på noen måte ansvar for eller gir noen garantier for produkter eller tjeneste som en tredjepart reklamerer for innenfor rammene av Tjenesten. SMSgrupp bærer dermed intet ansvar for transaksjoner som foretas mellom deg og våre annonsører og vi oppfordrer deg til å bruke sunn fornuft.

5. Immaterielle rettigheter

Samtlige immaterielle rettigheter til Tjenesten er forbeholdt SMSgrupp eller selskapets lisensgivere. Dette gjelder f.eks. programvare, varemerker, mønster, tekster og andre immaterielle rettigheter som finnes tilgjengelig på og i tilslutning til Tjenesten. Ingen informasjon om Tjenesten kan, utover det som gjeldende lov tillater, mangfoldiggjøres, kopieres, overføres, lagres, selges, endres eller utnyttes uten forutgående skriftlig tillatelse fra SMSgrupp.

6. Sanksjoner

SMSgrupp har rett til, uten å oppgi grunn, stenge ute Brukere som bryter norsk lov eller som på annen måte opptrer i strid med Brukervilkårene. SMSgrupp eier rett til, uten å oppgi grunn, fjerne publiserte meldinger hvis de oppfattes som støtende eller upassende i forhold til den virksomheten som SMSgrupp bedriver.

Ved mindre alvorlige overtredelser mot Brukervilkårene blir det utdelt en advarsel. Ved gjentatte overtredelser eller alvorlige brudd mot Brukervilkårene kan Brukeren stenges ute med umiddelbar virkning.

Dersom informasjon som Brukeren har publisert på Tjenesten skulle føre til ansvar for SMSgrupp, er Brukeren ansvarlig for å holde SMSgrupp skadesløs eller erstatte SMSgrupp for den skaden som er oppstått.

Brukeren er oppmerksom på at opplysninger og informasjon som er sendt via Tjenesten kan komme til å bli undersøkt av SMSgrupp og overlatt til aktuell myndighet ved etterforskning av straffbart forhold der en formell begjæring om dette er kommet SMSgrupp i hende.

7. Personopplysninger

SMSgrupp beskytter privatlivet ditt og vi følger personopplysningsloven samt andre aktuelle lover for å beskytte ditt privatliv. Brukerens kundeopplysninger blir behandlet av SMSgrupp for at selskapet skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Brukervilkårene samt for registervedlikehold. Med registervedlikehold inngår innsamling av kompletterende opplysninger fra andre register som bl.a. folkeregisteret.

8. Opphør av avtalen

Partene kan når som helst uten foregående melding og uten krav om erstatning omgående si opp avtalen. Brukeren sier opp avtalen gjennom avregistrering, enten på Tjenestens nettside eller ved å sende en avregistrerings-SMS.

SMSgrupp kan si opp avtalen ved å slutte å levere Tjenesten eller ved å stenge ute Brukere som har brutt Brukervilkårene.

9. Gjeldende lov m.m.

Brukervilkårene skal tolkes og anvendes i samsvar med svensk lov. Tvister med oppstår i tilknytning til Tjenesten skal utelukkende våre underlagt svensk rett og skal avgjøres i allmenn domstol med Stockholms tingsrätt som førsteinstans.

10. Ikrafttredelse

Disse Brukervilkårene gjelder fra og med den 1. januar 2011 og erstatter alle tidligere gjeldende vilkår for Tjenesten.

SMSgrupp forbeholder seg retten til å ensidig oppdatere og endre Brukervilkårene. De endrede vilkårene blir publisert på www.smsgruppe.no og trer i kraft samtidig som de blir gjort tilgjengelig.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre hva du mener om SMSgruppe! Bruk skjemaet nedenfor til å kontakte oss og dele dine kommentarer, kritikk og forslag.

lukk

Vanlige spørsmål

Før du kontakter oss kan du ta et titt nedenfor for å se om spørsmålet ditt allerede er besvart.

Hva er dette? Jeg ønsker ikke å være medlem av noen gruppe!

Jeg vil endre mitt eget eller noen andres navn i gruppen.

Jeg eller noen andre har forlatt gruppen ved en feil.

Les flere spørsmål og svar i vår FAQ

Vanlige spørsmål